Соёлой яаманай сайд жэлэй ажал тухай

Соелма Дагаева БуряадФМ радиогой Ярууна-Мухаршэбэрэй үдэр энэ жэлэй хүдэлмэри тухай хөөрэбэ